روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسباروپا

«فلسفۀ قارّه ای» چیست؟: آیا فلسفه می تواند «قارّه ای» باشد؟

  چکیده: مورّخان تاریخ فلسفه و نویسندگان آثار درجۀ دوم فلسفی برای طبقه بندی و نام گذاری جریان ها و مکاتب فلسفی و مفهوم سازی گاهی واژگانی را برمی گزینند و مفاهیمی را شکل می دهند که سخت مناقشه انگیز است. نخست، از این رو که این واژگان و مفاهیم محلّی است و جهانی نیست. دوم، از این رو که در آنها نوعی رویارویی و قطب بندی و «دشمن»سازی و «دوگانه» سازی نهفته است. سوم از این رو که این واژه و مفهوم واژه...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من