روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسببازگشت جاودان همان

بهار: زندگی در بازگشتی جاودانه

ای انسان، هشدار! نیمشب ژرف چه می‌گوید؟ «خفته بودم، خفته بودم — «از خواب برخاسته‌ام: «جهان ژرف است؛ «و ژرفتر از آن که روز تصور کرده است «رنج آن ژرف است «لذت — ژرفتر از محنت «رنج می‌گوید: گم شو! «اما هرلذتی جاودانگی می‌خواهد — «جاودانگی ژرف ژرف را! نیچه در زمانی که «آب بی ‌فلسفه می‌خوردم»، «نوروز» چه زیبا بود، چه شیرین بود. اما هرچه از کودکی فاصله گرفتم و به جوانی نزدیکتر شدم «نوروز»ها کمرنگ‌تر و...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من