روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

برچسباندیشه و هستی

راه «هستی» بر «اندیشه» بسته است یا راه «اندیشه» بر «هستی» بسته است؟

  حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در آغاز «شاهنامه» پس از یاد خداوند جان و خرد سخن خود را با این بیت به پایان می‌برد: از این پرده برتر سخن‌گاه نیست ز هستی مر اندیشه را راه نیست جدا از اینکه این مصرع آخر را چطور معنا کنیم, بحث از اینکه آیا «خدا» و «هستی» یکی است یا خدا آفرینندۀ «هستی» است یا «هستی» حتی از خدا نیز عام‌تر و فراگیرتر است، از آن پرسش‌های اندیشه‌سوز در تاریخ فلسفه است که تاکنون جز...

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من