روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

کارنامه

 

محمد سعید حنایی کاشانی
Mohammad Saeed Hanaee Kashani

آموزش:

۱۳۶۴– ۱۳۵۸: کارشناسی فلسفه، دانشگاه ملى ایران
۱۳۶۷–۱۳۶۴: کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران

تجربۀ کار:

۱۳۶۹– ۱۳۶۵: دستیار ویراستار در مرکز نشر دانشگاهى
۱۳۶۹- ۱۳۶۷: ویراستار در دانشنامۀ جهان اسلام
۱۳۸۲–۱۳۷۰: ویراستار در مرکز نشر دانشگاهى
۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷: مربی در گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانى، دانشگاه ملی ایران

انتشارات

کتاب‌ها (ترجمه):

۱. جوئل ل. کرمر، احیاى فرهنگى در عهد آل بویه: انسان‌گرایى در عصر رنسانس اسلامى، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۵. ویراست دوم، انسان‌گرایى در عصر رنسانس اسلامى: احیاى فرهنگى در عهد آل بویه، چاپ اول، ۱۳۹۹.
۲. جان مک‌کوارى، مارتین هایدگر، گرّوس، ۱۳۷۶؛ چاپ دوم، هرمس، ۱۳۹۳، چاپ سوم، ۱۳۹۶.
۳. بیردزلى و هاسپرس، تاریخ و مسائل زیباشناسى، هرمس، ۱۳۷۶؛ چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۵؛ چاپ سوم ۱۳۸٧. چاپ چهارم، ۱۳۹۲.
۴. ایان هندرسن، رودلف بولتمان، گرّوس، ۱۳۷۷؛ چاپ دوم، هرمس، ۱۳۹۳.
۵. جان مک‌کوارى، فلسفۀ وجودى، هرمس، چاپ اول ۱۳۷۷. (متوقف برای چاپهای بعد)
۶. ریچارد ا. پالمر، علم هرمنوتیک، هرمس، ۱۳۷۷؛ چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۲؛ چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۴؛ چاپ ششم، ۱۳۹۰. چاپ نهم، ۱۳۹۵.
۷. هایدگر و دیگران، زرتشت نیچه کیست؟ و مقالات دیگر، هرمس، ۱۳۷۸؛ چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۲؛ چاپ ششم، ۱۳۹۰. چاپ هفتم، ۱۳۹۳.
۸. جوئل ل. کرمر، فلسفه در عصر رنسانس اسلامى: ابوسلیمان سجستانى و مجلس او، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۹.
۹. رابرت ک. سولومون، فلسفۀ اروپایى از نیمۀ دوم قرن هجدهم تا واپسین دهۀ قرن بیستم (تاریخ فلسفۀ غرب: ۷)، قصیده، ۱۳۷۹؛ چاپ دوم، ۱۳۸۱؛ ویراست دوم، رابرت چ. سالومون، فلسفۀ فرانسوی و آلمانی، انتشارات روزنه، چاپ اول، ۱۳۹۶.
۱۰. جنى تایشمن و گراهام وایت (ویراستار)، فلسفۀ اروپایى در عصر نو، نشر مرکز، ۱۳۷۹؛ چاپ دوم، ١۳٨۶.
۱۱. ترنس اروین، تفکّر در عهد باستان (تاریخ فلسفۀ غرب: ۱)، قصیده، ۱۳۸۰؛ چاپ دوم، ۱۳۸۴؛ ویراست دوم، فلسفه در عصر باستان، انتشارات روزنه، چاپ اول، ۱۳۹۶.
۱۲. جان سالوین شاپیرو، لیبرالیسم: معنا و تاریخ آن، نشر مرکز، ۱۳۸۰؛ چاپ دوم، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ۱۳۹۱.
۱۳. دیوید لاسکِم، تفکّر در دورۀ قرون وسطى (تاریخ فلسفۀ غرب: ۲)، قصیده، ۱۳۸۰؛ چاپ دوم، قصیدهسرا، پاییز ۱۳۸۲؛ ویراست دوم، فلسفه در عصر قرون وسطی، انتشارات روزنه، چاپ اول، ۱۳۹۶.
۱۴. دیمیترى گوتاس، تفکّر یونانى، فرهنگ عربی، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۸۱.
۱۵. محمد هاشم کمالى، آزادى بیان در اسلام (مجموعۀ مقالات)، قصیده‌سرا، ۱۳۸۱؛ ویراست دوم، ۱۳۹۹.
۱۶. ژان گروندَن، درآمدی به هرمنوتیک فلسفی، مینوی خرد، مهر ۱۳۹۱. چاپ دوم، ۱۳۹۵.
۱۷. براین پ. کپنهور و چارلز ب. اشمیت، فلسفه در عصر رنسانس (تاریخ فلسفۀ غرب: ۳)، روزنه، ۱۳۹۶.
۱۸. جان کاتینگهام، عقل‌گرایان (تاریخ فلسفۀ غرب: ۴)، روزنه، ۱۳۹۸.
۱۹. ر. ا. وولهاوس، تجربه‌گرایان (تاریخ فلسفۀ غرب: ۵)، روزنه، ۱۳۹۸.

کتاب‌ها (ویرایش):

۱. ماجد فخرى، سیر فلسفه در جهان اسلام، ترجمۀ گروه مترجمان (به همراه ترجمۀ سه فصل از کتاب)، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۲؛ چاپ چهارم، ۱۳۹۰. چاپ ششم، ۱۳۹۵.
۲. سحبان خلیفات، رسائل ابوالحسن عامرى، ترجمۀ مهدى تدین، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۵.
۳. ماکس آپل، شرحى بر تمهیدات کانت، ترجمۀ محمدرضا بهشتى، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۵.
۴. یوستوس هارتناک، نظریۀ معرفت در فلسفۀ کانت، ترجمۀ غلامعلى حداد عادل، فکر روز، ۱۳۷۶.
۵. فریتس مایر، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت و افسانه، ترجمۀ مهرآفاق بایبوردى، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۸.
۶. براین دیویس، درآمدى به فلسفه‌ى دین، ترجمۀ ملیحه صابرى، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۸.

مقالات (ترجمه):

۱. ماجد فخرى، «فارابى و برهان وجودى»، تحقیقات اسلامى، بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، سال چهارم، ش ۱ و ۲، ۱۳۶۹.
۲. دیمیترى گوتاس، «کتاب میهمانى افلاطون در آثار عربى»، معارف، مرکز نشر دانشگاهى، سال هفتم، ش ۱، ۱۳۶۹.
۳. هانس – گئورگ گادامر، « شعر و محاکات»، فصلنامۀ هنر، معاونت هنرى وزارت ارشاد، ش ۱۹، ۱۳۶۹.
۴. هانس – گئورگ گادامر، «فلسفه و شعر»، فصلنامۀ هنر، معاونت هنرى وزارت ارشاد، ش ۲٠، ۱۳۷٠.
۵. ساموئل م. تامپسون، «تعلیم عینیت در نزد هیوم و لاک و کانت»، پژوهشنامۀ دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتى، ش ۱۰ و ۱۱، ۱۳۷۱.
۶. دیوید فارل کرل، «هنر و حقیقت در ناسازگارى هول‌انگیز»، فصلنامۀ هنر، معاونت هنرى وزارت ارشاد، ش ۲۱، ۱۳۷۱.
۷. فان ا. هاروى، «نظریۀ هرمنیوتیک»، پژوهشنامۀ دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتى، ش ۱۴، ۱۳۷۲.
۸. ماجد فخرى، سیر فلسفه در جهان اسلام، ترجمۀ فصلهاى دوم و پنجم و بندهاى ۲ و ۳ و ۴ از فصل دوازدهم، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۷۲.
۹. روبرت ک. سولومون، «هوسرل و واپس تافتن به فلسفۀ استعلایى»، کیهان اندیشه، ش ۵۵، ۱۳۷۳.
۱۰. چارلز جنکس، «پُست – آوانگارد»، فصلنامۀ هنر، معاونت هنرى وزارت ارشاد، ش ۲۵، ۱۳۷۳.
۱۱. اُلگ گرابار، «مسجد، نمونۀ هنر دینى در اسلام»، فصلنامۀ هنر، معاونت هنرى وزارت ارشاد، ش ۲۶، ۱۳۷۳.
۱۲. ریچارد اتینگهاوزن، «زیبایى از نظر غزالى»، فصلنامۀ هنر، معاونت هنرى وزارت ارشاد، ش ۲۷، ۱۳۷۳.
۱۳. وجدان على، «هنرهاى تجسمى در لبنان»، فصلنامۀ هنر، وزارت ارشاد، ش ۲۷، ۱۳۷۳.
۱۴. مستنصر میر، «قصۀ یوسف در قرآن»، فصلنامۀ هنر، معاونت هنرى وزارت ارشاد، ش ۲۷، ۱۳۷۳.
۱۵. سید حسین نصر، «هنر و معنویت اسلامى»، فصلنامۀ هنر، معاونت هنرى وزارت ارشاد، ش ‌‌۲۸، ۱۳۷۴.
۱۶. نصرالله پورجوادى، «سابقۀ تاریخى عکس رخ یار در شعر عرفانى فارسى»، کلمه، ش ۱۱، ۱۳۷۳.
۱۷. رابرت ب. پى‌پین، «نیچه و خاستگاه مفهوم مدرنیسم»، ارغنون، ش ۱۱، ۱۳۷۳.
۱۸. فردریک بارنارد، «نظریه‌هاى فرهنگ و تمدن در عصر جدید»، نامۀ فرهنگ، ش ۱۴ و ۱۵، ۱۳۷۳.
۱۹. رابرت ب. پیپین، «هایدگر و مفهوم مدرنیسم: عصر بى‌معنایى تمام»، ارغنون، ش ۱۱ و ۱۲، ۱۳۷۵.
۲۰. گایل سوفر، «هایدگر، انسان‌گرایى، تفکیک/تخریب تاریخ»، ارغنون، ش ۱۱ و ۱۲، ۱۳۷۵.
۲۱. موریس کرنستن، «تسامح و تساهل/ تحمّل»، نامۀ فرهنگ، ش ۲۸، ۱۳۷۶.
۲۲. ویلهلم اس وورتسر- هیو جى سیلورمن، «تصویرگرى: نقوش تفکر»، در نظریه‌هاى زیبایى‌شناسى فیلم، انتشارات بنیاد سینمایى فارابی، ۱۳۷۶.
۲۳. پیتر والاس پرستون، «مفهوم اخلاقى- سیاسى توسعه»، ارغنون، ش ۱۳، ۱۳۷۷.
۲۴. جان گلن گرى، «شاعران و متفکران: جایگاه‌شان در فلسفۀ مارتین هایدگر»، ارغنون، ش ۱۴، ۱۳۷۷.
۲۵. کریستیان اشمیت، «اعتقاد در شعر»، ارغنون، ش ۱۴، ۱۳۷۷.
۲۶. میشل فوکو، «نقد چیست؟»، ارغنون، ش ۱۵، ۱۳۷۸.
۲۷. ا. ک. گراهام، «”هستى” در زبان‌شناسى و فلسفه: تحقیقى مقدماتى»، معارف، سال شانزدهم، ش ۲، ۱۳۷۸.
۲۸. پل تیلیش، «دین و ناقدان روشنفکر آن»، وقایع اتفاقیه، ۱۱ و ۱۳ خرداد ۱۳۸۳.
۲۹. ا. ت. نوین، «عیب تحمل»، اندیشۀ سیاسی، سال اول، شمارۀ ۱، زمستان ۱۳۸۳.
۳۰. مارتین هایدگر، «دا- زاین و زمانمندی»، ارغنون، شمارۀ ۲۶ و ۲۷، بهار و تابستان ۱۳۸۴.
۳۱. پیتر کراوس، «مرگ و مابعدالطبیعه: نیستی و معنای هستی در فلسفهی هستی هایدگر»، ارغنون، شمارۀ ۲۶ و ۲۷، بهار و تابستان ۱۳۸۴.
۳۲. جولیان یانگ، «مرگ و اصالت»، ارغنون، شمارۀ ۲۶ و ۲۷، بهار و تابستان ۱۳۸۴.
۳۳. هانا آرنت، «دین و روشنفکران»، اشراق، دورهی جدید، سال اول، شمارهی دوم و سوم، بهار و تابستان ۸۴.
۳۴. هانا آرنت، «دین و سیاست»، اشراق، دورهی جدید، سال اول، شمارهی دوم و سوم، بهار و تابستان ۸۴.
۳۵. هانا آرنت، «اگزیستانسیالیسم فرانسوی»، بخارا، سال نهم، شمارۀ دهم (پیاپی ۵۸)، زمستان ۸۵، ص ۷۶–۳۷٠.
۳۶. هانا آرنت، «سورن کییرکگور»، بخارا، سال نهم، شماره دهم (پیاپی ۵۸)، زمستان ۸۵، ص ۸۲–۳۷۷.
۳۷. هانا آرنت، «هایدگر روباه»، بخارا، سال نهم، شماره دهم (پیاپی ۵۸)، زمستان ۸۵، ص ۸۴–۳۸۳.
۳۸. ملیندا شالوکی، «معنادار ساختن نظریۀ فیلم از رهگذر فلسفۀ کانت»، رواق هنر و اندیشه، سال ۸، ش ۴۳، ۱۳۸۹، ص ۱۰۶-۸۲.
۳۹. هانا آرنت، «کافکا»، شهروند امروز، ش ۸ (شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۰)، ص ۴۲–۳۸.
۴۰. هانا آرنت، «دیگر نیست و هنوز نیست»، شهروند امروز، ش ۱۱ (شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۰)، ص ۵۸–۵۶.

مقالات (تألیف):

۱. «هایدگر، انسان، هستى»، ارغنون، ش ۱۱ و ۱۲، ۱۳۷۵.
۲. «خشونت و تکنولوژى» (پاسخ به اقتراح)، کیان (ویژه‌نامه‌ى دین، مدارا و خشونت)، ش ۴۵، ۱۳۷۷.
۳. «من فرد هستم: عاشورا و موقعیت تراژیک (تراژدى فرد و نظام در آنتیگونه، مردى براى تمام فصل‌ها، جادوگران شهر سالم، عاشورا: یک مقایسه)»، کیان، ش ۴۶، ۱۳۷۸.
۴. «مدینۀ احرار: دربارۀ لیبرالیسم، استبداد شرقى، اسلام»، کیان، ش ۴۸، ۱۳۷۸.
۵. «ایمان بد: دربارۀ ترجمۀ یک اصطلاح در فلسفۀ سارتر»، جهان کتاب ۸۲–۸۱ (تیرماه ۱۳۷۸)، ص ۱۷.
۶. «از اخلاق تا فلسفۀ سیاسی»، اشراق، سال اول، ش ۱، ۱۳۸۳، ص ٧۶–٧٠.
۷. «حقیقت و دروغ در هنر»، رواق اندیشه، سال پنجم، شماره ۲ (پیاپی ۵۳)، شهریور ۸۵، ص ۸۴–۶۴.
۸. «رویکردهای هرمنوتیکی به هنر اسلامی»، فرهنگستان هنر، سخنرانی، ۱۰ دی ۱۳۸۷؛ در جستارهایی در چیستی هنر اسلامی، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸، ص ۳۶۰-۳۳٧.
۹. «داستان دو “شهر”: “فرد” و “دولت”، “فرد” و “پول”»، حرفه: هنرمند، ش ۳۶ (بهار ۱۳۹۰): ۱۲۶–۱۱۸.
۱۰. «تمایز “عقل” و “خرد” در چنین گفت زرتشت نیچه»، شناخت (دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فلسفه)، ش ۱/۶۲، بهار – تابستان ۱۳۸۹ (انتشار پاییز ۱۳۹۰)، ص ۳۹–۷.
۱۱. «گام معلق لک لک در میان “ماندن” و “رفتن”»، حرفه: هنرمند، ش ۵۰ (نوروز ۱۳۹۳): ۲۲۸–۲۲۴.

نقد کتاب:

نگارش نقد و معرفى کتاب در نشر دانش از ۱۳۷۲ به بعد.
۱. «مرده‌شناسی اندیشه‌هاى مرده: درباره‌ى هستى‌شناسى/عرفان و رندى [و] حافظ»، نشر دانش، سال هجدهم، شمارۀ دوم، تابستان ۱۳۸۰، ص ۴۵– ۳۸.

نقد فیلم:

نگارش نقد فیلم و ترجمۀ مقالات سینمایى براى فصلنامۀ فارابى در سالهاى ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ (چاپ شده با نام سعید کاشانى)
۱. «”در ماندن” میان “مردن” و “رفتن”» (درباره «اینجا بدون من»)، شهروند امروز، ش ۱۰، ۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ص ٧٧-٧۴.
۲. «سینما چپیست؟: همه چیز سینماست» (درباره «فیلم سوسیالیسم»)، شهروند امروز، ش ۱۱، ۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ص ۸۹-۸۶.
۳. «از سرخ تا نارنجی: دربارۀ نارنجی‌پوش مهرجویی»، اندیشۀ پویا، سال اول، خرداد ۱۳۹۱، ش ۱، ص ۱۳۵–۱۳۴.
۴. «سلندر: پیروزی بر خشونت، بدون خشونت»، فلسفه، ۳ دی، ۱۳۹۲.
۵. «سینمای هالیوود و مسلمانان مبارز: نمونۀ «شیر و ‏باد» (۱۹۷۵/۱۳۵۴)»، فل‌سفه، ۱۰ آبان، ۱۳۹۳.

مقالات در دایره‌المعارف‌ها:

۱. ترجمۀ حدود ۵۰ مقاله از ایرانیکا براى دانشنامۀ جهان اسلام در سالهاى ١٣۶۷ تا ١٣۶۹ (چاپ شده با نام سعید کاشانى).

۲. مقالات در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی:

۱. «ابن فلوس»، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۰، ج ۴، ص ۴۱۳-۴۱٢.
۲. «ابن یاسمین»، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ١٣٧۲، ج ۵، ص ۱۴٠-۱۳۹.
۳. «تکافؤ ادله»، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۷، ج ۱۶، ص ۸۴-۸٣.

۳. مقالات در «فرهنگ آثار ایرانی – اسلامی:

۱. «تاریخ فلسفه شریف»، فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۹۶-۱۹۵.
۲. «تتمه صوان‌الحکمه»، فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۷۳- ٢٧٢.

سخنرانی‌ها:

۱. «ریکور و هرمنوتیک»، در بزرگداشت ریکور، در خانۀ هنرمندان، دوشنبه ۹ خرداد ۱۳۸۴.
۲. «ژان – پل سارتر و خشونت»، اندیشۀ فرانسوی در قرن بیستم، در خانۀ هنرمندان، چهارشنبه ۲۷ مهر، ۱۳۸۴.
۳. «رویکردهای هرمنوتیکی به هنر اسلامی»، فرهنگستان هنر، سخنرانی، ۱۰ دی ۱۳۸۷، انتشار در جستارهایی در چیستی هنر اسلامی، فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸، ص ۳۶۰-۳۳٧.

مقالات در کنفرانس‌های بین‌المللی:

“Death and Mirror: An Intertextual Study of Bahram Beyzaie’s ‘Travelers’,” in From Pariah to the Pedestal. A Symposium on the Burgeoning of Iranian Cinema, Monday, 26th October 2009, Leiden University, The Netherlands.

مقالات ترجمه‌شده و نوشته‌شده برای سایت «فَل‌ُّسَفَه»:

۱. گودرون کرمر، «تلقی‌های اسلامگرا از مردم‌سالاری»، چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۸۱.
۲. برنارد لوئیس، «اسلام و مردم‌سالاری لیبرال»، سه شنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۸۱.
۳. برنارد لوئیس، «چه خطا رفت؟»، چهارشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۸۱.
۴. تامس بالدوین، «فلسفۀ تحلیلی چاپیست؟»، جمعه، ۱۶ اسفند ۱۳۸۱.
۵. یوسف علی‌آبادی، «اندیشۀ آزادی‌های مدنی و مسألۀ حکومت نهادی در ایران»، پنجشنبه، ۱ خرداد ۱۳۸۲.
۶. ادوارد شیلز، «روشنفکران دینی»، شنبه، ۸ آذر ۱۳۸۲.
۷. «اخلاق پیغامبران»، ۲۸ آبان ۱۳۸۱.
۸. «اسطورۀ اسطوره‌زدایی»، ۸ آذر ۱۳۸۱.
۹. «دربارۀ عشق»، ۳۱ مهر ۱۳۸۱.
۱۰. «هگل: سخنرانی آغاز تدریس در ۲۸ اکتبر ۱۸۱۶»، ۷ آبان ۱۳۸۳.
۱۱. جُرج مسحور، «زرتشت نیچه: ساحتی تازه در نظریۀ ساختاری فروید دربارۀ ذهن»، ۲۹ آذر ۱۳۸۳.
۱۲. فردریک روشر، «فلسفهی سیاسی و اجتماعی کانت»، ۲۲ دی ١۳٨۶.
۱۳. هانس – هرمن هاپ، «سرآمدان فطری، روشنفکران و دولت»، ۴ اردیبهشت ١۳٨۷.
۱۴. راینر فورست، «مفهوم “تحمّل” در فلسفۀ سیاسی غرب»، ۷ دی ۱۳۹۲.
۱۵. سی ای ام جود، فلسفه و زندگی، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳.
۱۶. هیوبرتوس فرامریه، «در فلسفۀ جدید چه چیزی “جدید” است»، ۶ خرداد ۱۳۹۳.
۱۷. «چرا مسلمانان جنگجویانی خوب، اما دارای دولتها و ‏جامعه‌هایی بدند؟»، ۱ آبان ۱۳۹۳.
۱۸. دانا فرایباخ – هایفِتس، «معنا بخشیدن به اخلاق بخشندگی: خوانشی فلسفی از ‏رمان “ابله” داستایفسکی»، ۵ دی، ۱۳۹۳.
۱۹. لوییس ا. گیفن، «”ظرف” چیست و “ظریف” کیست؟»، ۶ مهر ۱۳۹۴.

منتشر می‌شود:

در آینده (ترجمه و تألیف):

۱. جان اسکُراپسکی، فلسفۀ انگلیسی‌زبان: از نیمۀ دوم قرن هجدهم تا پایان جنگ جهانی دوم (تاریخ فلسفۀ غرب: ۶)، روزنه ۱۳۹۸.
۲. تامس بالدوین، فلسفۀ معاصر: فلسفۀ انگلیسی‌زبان از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان قرن بیستم (تاریخ فلسفۀ غرب: ۸)، روزنه، ۱۳۹۹.
۳. از پولیس تا پولیتیا: افلاطون و سیاستِ رهایی از «غار» (گزیدۀ مقالات)، در دست آماده‌سازی، …
۴. کی‌یرکگور و مفهوم «وجود»، در دست آماده‌سازی، …
۵. فلسفه و رندی: معنا و مفهوم «آیرونیا» از سقراط تا رورتی، در دست آماده‌سازی، …
۶. مرگ و آیینه: تصویرگرى مابعدالطبیعۀ عصر جدید در «مسافران» بیضایى، در دست آماده‌سازى، ….
۷. مرگ و خاطره: شهر و نوسازی در «کلاغ» بیضایی، در دست آماده‌سازی، …
۸. بازی تاج و تخت: از عصر خدایان تا عصر انسان ها، در دست آماده‌سازى، ….
۹. عاشورا بازی تاج و تخت نبود! در دست آماده‌سازی، …

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من