روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

که نیستی است سرانجام هر کمال که هست!

? مرگ برای انسانی که در زندگی خود به شایستگی و بردباری و خویشتنداری و دانشوری زیسته است و شرافت خود را به زر و زور نفروخته است و جامه تزویر بر تن نکرده است رهایی و آزادی است. آزاد شدن از بند زیستن در جامعه‌ای که در آن سفله و فرومایه بر صدر نشیند و جاهل قدر بیند حتی به بهای مرگ رویاروی نیز ارزش دارد، تا چه رسد که شخص به استواری و پایداری چون کوه در برابر همه ستم‌ها ایستاده باشد و عمری را به رنج و دشواری سر کرده باشد و به فرجام به نیستی آری گفته باشد. درگذشت استاد دانشور دکتر محمدرضا باطنی را به بازماندگان ایشان و اهل دانش و فرهنگ تسلیت می‌گویم و برای ایشان شادی روح و روان و بلندی یاد و نام آرزو می‌کنم.

@fallosafahmshk

افزودن دیدگاه

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من