روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

چگونه هایدگر بخوانیم؟

۱۲ پرسش بنیادی برای آغاز فهم اندیشه‌های هایدگر در زبان فارسی

? برای راه انداختن هر ماشینی یا کار با هر وسیله‌ای باید بتوانیم آن را روشن کنیم و کار با دکمه‌ها یا اهرم‌های مختلف آن را بیاموزیم. در خصوص آشنایی با اندیشه‌های فلسفی نیز همین کار لازم است. درست مانند یادگیری «الفبا» برای یادگیری خواندن و نوشتن، نخست لازم است که «الفبا»ی فکری هر دستگاه فلسفی یا علمی را بیاموزیم. اما متأسفانه این چیزی است که همۀ ما درست نیاموخته‌ایم. نتیجه اینکه گاهی متوجه می‌شویم نویسنده یا مترجمی یا آموزگاری خیلی چیزهای سخت سخت بلد است و به کار می‌برد و همه را مرعوب می‌کند اما گاهی در فهم نکته‌ای ساده و مقدماتی و پاسخ به پرسش‌هایی ابتدایی در می‌ماند. من برای کسانی که بخواهند با اندیشۀ هایدگر آشنا شوند، از هر راهی، چه کتاب و چه آموزگار، یافتن پاسخ پرسش‌های زیر را توصیه می‌کنم. با یافتن پاسخ این پرسش‌ها می‌توانید «وزن» و «اعتبار» هر کتاب و ترجمه و «آموزگار»ی را بسنجید و پرت و پلا گویی‌ها و یاوه‌گویی‌ها را تمیز دهید.

۱) تفاوت «وجودگرایی» (“existentialism”) با «فلسفۀ وجودی» (“existential philosophy”) و «فلسفۀ هستی» (“Philosophy of Being”) و «طلب هستی» (“Quest for Being”) چیست؟

۲) تفاوت «هستی» (“Sein/Being/Être”) با «وجود» (“Existenz/existence/existence”) چیست: لغوی، نحوی/دستوری، فلسفی؟

۳) تفاوت «وجود» («الوجود») در فلسفۀ عربی ـ اسلامی با «وجود» (“Existenz/existence/existence”) و «هستی» (“Sein/Being/Être”) در فلسفۀ اروپایی چیست؟

۴) معادل لغوی و دقیق عربی برای «هستی» در فارسی و زبان‌های اروپایی (“Sein/Being/Être”) چیست؟

۵) تفاوت «هست»/«بوده»/«باشنده» (“seiende/being/étant”) با «موجود» (“existent/existent/existant”) چیست؟

۶) معنا و مفهوم و معادل کلمۀ یونانی “on”(یونانی: ὄν) و «اونتولوژی» (“ontology”) و «اونتیک» (“ontic”) و «اونتولوژیکال» (“ontological”) و تفاوت آنها چیست؟

۷) چرا «اونتولوژی» (“ontology”) گفته‌اند و «بینولوژی» (“beinology”) و «اگزیستنتولوژی» (“existentology”) نگفته‌اند؟

۸) تفاوت «هستی‌شناسی بنیادین» (“fundamental ontology”) با «هستی‌شناسی» (“ontology”) چیست؟

۹) معنا و مفهوم «وجودی» (“exitential”) نزد فیلسوفان «وجودی‌» چیست؟

۱۰) چرا «وجودی» (“exitential”) داریم و «هستوی» (“beintial”) نداریم؟

۱۱) تفاوت «پرسش هستی» (“Question of Being”) با «پرسش از هستی» (“Question of Being”) چیست؟

۱۲) تقسیمات هایدگر از «هستی» (“Sein/Being/Être”) و «وجود» (“Existenz/existence/existence”) چیست؟

افزودن دیدگاه

روزنامهٔ محمد سعید حنایی کاشانی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

بایگانی

دسته‌ها

اطلاعات

ارتباط با من